Kategoria: Informacja i środki przekazu

ROLA RADIA

Radio może odgrywać taką rolę dzięki temu, że stwarza na­dawcy możliwości bezpośredniego docierania do innych społe­czeństw, w czym nie ogranicza go formalny wymóg uzyskania zgody państwa przyjmującego. Obok informacji odbieranej bez­pośrednio z zagranicy ważnym źródłem

TELEWIZJA

Poziom komunikowania międzynarodowego za pośrednictwem telewizji bywa uważany niekiedy za najważniej­szy wskaźnik współpracy kulturalnej w ogóle. Telewizja, która zdaniem niektórych socjologów tworzy nową jakość cywilizacji ludzkości, jest najbardziej atrakcyjnym w skali masowej środ­kiem przekazu, co

W KRAJACH ROZWINIĘTYCH

W krajach rozwiniętych na­sycenie telewizorami wahało się w 1978 r. od 250 do 600 na 1000 ludności. W tym samym czasie w Indiach 1 telewizor przy­padał na 2000 mieszkańców. Własną siecią telewizyjną dysponują wszystkie kraje

TYPY PROGRAMÓW

Telewidzowie z różnych krajów odbierają na swych ekranach trzy typy programów pochodzących z zagranicy:- programy telewizji krajowej tworzone przez własne ekipy za granicą;bezpośrednio odbierane programy telewizji innych krajów, najczęściej sąsiadujących;programy pochodzące z wymiany.Co do pierwszej

OGRANICZENIE GEOGRAFICZNE

Ze względu na ograniczony geograficznie zasięg telewizji („konwencjonalnej”) rozwój komunikowania międzynarodowego za pośrednictwem tego medium jest ściśle uzależniony od właści­wie zorganizowanej wymiany między krajami. Telewizja jest cią­gle niezastąpionym źródłem atrakcyjnej w formie informacji życiu i kulturze

PLON BADAŃ

Plonem tych badań jest kilkanaście raportów i opra­cowań, które pozwalają na wszechstronne poznanie przesłanek uwarunkowań istniejącego stanu rzeczy oraz stanowią niezbęd­ny punkt wyjścia planowania pozytywnych przedsięwzięć w tej mierze. Zawarte w tych opracowaniach postulaty jednak w

JEDNOKIERUNKOWY RUCH

Kiedy autorzy piszą o jednokierunkowym ruchu programów telewizyjnych, to mają na myśli relacje między kilku najwyżej rozwiniętymi państwami kapitalistycznymi (Stany Zjednoczone, Japonia, Wielka Brytania, Francja, RFN, Włochy) a resztą świa­ta. Wskazują przy tym na głębokie

EUROPA ZACHODNIA

Europa Zachodnia występuje w podwójnej roli: z jednej stro­ny jest poważnym eksporterem (ok. 35% udziału w światowym eksporcie), ale z drugiej sama dużo importuje. Jest to w większej części import ze Stanów Zjednoczonych niż wymiana

PEWNE NADZIEJE

Pewne nadzieje na zmianę istniejącego stanu rzeczy wiązać można z charakterystyczną dla lat siedemdziesiątych regionali­zacją współpracy telewizyjnej. Poza wymienionymi — Eurowizją. Interwizją, które powstały wcześniej, istnieją wspólnoty tele­wizyjne w krajach Trzeciego Świata (np. ASBU w krajach

POZIOM I JAKOŚĆ

Jej poziom oraz jakość pozostawiają nadal wiele do życzenia, choć nie brak ekspertów, którzy przepowiadają, że regionalizacja współpracy jest wstępem do stworzenia powszechnej organizacji czegoś w rodzaju „mondowizji” czy „uniwizji”’.Trudno w obecnej sytuacji podzielać ten